Bài giảng Toán Lớp 6 - Tiết 65: Khái niệm phân số. Phân số bằng nhau

Thế nào là hai phân số bằng nhau ?

•Có 2 hình chữ nhật giống nhau:

a) Phần tô màu trong 2 hình đó biểu diễn phân số nào?

b) Hãy so sánh hai phân số đó.

Bài 2: Từ đẳng thức (-4).9 = 18.(-2) , hãy lập các cặp phân số bằng nhau

pptx 13 trang minhvi99 03/03/2023 2820
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 6 - Tiết 65: Khái niệm phân số. Phân số bằng nhau", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_6_tiet_65_khai_niem_phan_so_phan_so_bang.pptx

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 6 - Tiết 65: Khái niệm phân số. Phân số bằng nhau

  1. 1. Khaùi nieäm phaân soá a Phaân soá coù daïng b vôùi a, b Z,b 0; a laø töû, b laø maãu cuûa phaân soá. a * Thực chất: a:b= 3 b 4 ?1: Lấy 3 ví dụ: 3 : 4 = 3 4 −3 4 −2 −7 −−32 ; 47−
  2. ?2 Trong caùc caùch vieát sau ñaây, caùch vieát naøo cho ta phaân soá ? 4 0,25 −2 b/ c/ 6,23 a/ 7 −3 5 d/ 7,4 3 0 7 6 f/ g/ (a Z ; a 0) h/ e/ 0 −9 a 1 TRAÛ LÔØI Caùc caùch vieát cho ta phaân soá laø: ; ; ; ;
  3. * Mọi số nguyên đều viết được dưới dạng phân số −2 8 −4 Ví dụ: = = = −2 1 −4 2 Nhận xét: Số nguyên a có thể viết là 1 Vận dụng: Bài 5 (trang 6 SGK) Dùng cả hai số 5 và 7 để viết thành phân số(mỗi số chỉ viết 5 7 và một lần) ta được số: 7 5 Hỏi như vậy với hai số 0 và – 2 ta được: 0 −2 8 −4 Nhận xét: = = = −2 −2 1 −4 2
  4. * Định nghĩa: a c = NếuKhi nào? a . d = b . c với b,d ≠ 0 b d a c Chú ý: ≠ Nếu a . d ≠ b . c với b,d ≠ 0 b d
  5. Bài 1: Tìm số nguyên x biết: −18 −5 20 a) = b) = 4 2 16 ⇒ 4. = 2. −18 ⇒ 20. =(-5). 16 ⇒ = -36:4 ⇒ 20x =-80 ⇒ = −9 ⇒ x =-80:20 Vậy x = -9 ⇒ x= -4 Vậy x = -4
  6. T Ñoá : Moät ñöùc tính caàn thieát cuûa ngöôøi hoïc sinh? −2 G Phaân soá “aâm hai phaàn baûy”ñöôïc vieát là : 7 Ö Duøng caû hai soá 5 vaø 7 coù theå vieát ñöôïc 2 phaân soá. −4 T Thöông cuûa pheùp chia (-4) : 7 laø a 7 Ñieàu kieän ñeå laø phaân soá :a, b Z vaø b phaûi khaùc 0 U b Moïi soá nguyeân n ñeàu vieát ñöôïc döôùi daïng phaân soá vôùi töû laø n, coøn maãulaø 1 N 1 H Phaân soá coù töû baèng 1 vaø maãu gaáp ba laàn töû laø 3 R Moät caùi baùnh chia3 5 phaàn baèng nhau, laáy 2 phaàn.Phaàn coøn laïi bieåu dieãn phaân soá 5 1 C Phaân soá coù maãu baèng -2 vaø töû hôn maãu 3 ñôn vò laø −2 3 −4 5 1 7 2 −4 0 −2 1 1 7 7 3 −2