Bài giảng Công nghệ Lớp 9 - Tiết 22, Bài 9: Thực hành lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn

Quan sát mặt trước, mặt sau và kí hiệu của hai công tắc, cho biết công tắc ba cực có cấu tạo giống và khác gì  với công tắc hai cực như thế nào?

THẢO LUẬN NHÓM  (5’)

- Quan sát sơ đồ mạch điện cho biết cách nối dây của hai công tắc ba cực trong mạch điện trên?

- Khi nào đèn sáng, khi nào đèn không sáng?

Cách nối dây của 2 công tắc:

-Cực động (Tiếp điện động):K1 nối dây pha qua cầu chì;

                                                K2 nối 1 cực của đèn.

- Cực tĩnh (Tiếp điện tĩnh): Nối tương ứng của 2 công tắc.

ppt 37 trang minhvi99 11/03/2023 220
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Công nghệ Lớp 9 - Tiết 22, Bài 9: Thực hành lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_cong_nghe_lop_9_tiet_22_bai_9_thuc_hanh_lap_mach_d.ppt

Nội dung text: Bài giảng Công nghệ Lớp 9 - Tiết 22, Bài 9: Thực hành lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn

 1. DỤNG CỤ K×m c¾t d©y K×m tuèt d©y Dao nhá Tua vÝt Bót thö ®iÖn Khoan tay Khoan ®iÖn cÇm tay Bót ch× 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Thưíc kÎ
 2. TÌM HIEÅU COÂNG TAÉC 3 CÖÏC Cực tĩnh
 3. SO SÁNH CÔNG TẮC 2 CỰC VÀ CÔNG TẮC 3 CỰC Công tắc 2 cực Công tắc 3 cực Giống nhau Cấu tạo ngoài giống nhau, có vỏ và bộ phận tác động Khác nhau - Bộ phận tiếp điện - Bộ phận tiếp điện có 2 chốt có 3 chốt. - 1 cực động, 1 cực - 1 cực động, 2 cực tĩnh, dùng để đóng tĩnh, dùng để cắt 1 dây dẫn chuyển nối dòng điện Hình vẽ
 4. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí mạch điện A 0 1 1 2 2 K1 K2 a) Sơ đồ nguyên lí mạch điện THẢO LUẬN NHÓM (5’) - Quan sát sơ đồ mạch điện cho biết cách nối dây của hai công tắc ba cực trong mạch điện trên? - Khi nào đèn sáng, khi nào đèn không sáng?
 5. * Hoạt động của mạch điện A 0 1 1 2 2 K K1 2 K1 nối 2 – K2 nối 2: Đèn sáng
 6. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA MẠCH ĐIỆN • Khi hai công tắc ba cực ở cùng vị trí 1-1 hoặc 2-2 thì mạch kín, đèn sáng • Khi hai công tắc ba cực ở hai vị trí đối nhau 1-2 hoặc 2-1 thì mạch hở, đèn tắt.
 7. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện Vẽ đường dây nguồn O A Xác định vị trí để bảng điện CÁC BƯỚC và bóng đèn VẼ SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT Xác định vị trí các thiết bị trên bảng điện Nối dây mạch điện 1 1 A 2 2 0 Sơ đồ nguyên lí mạch điện
 8. - Các bước vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện 0 A 7 K2 6 5 4 3 2 1 K1
 9. 1 Dao nhá thî ®iÖn 1 c¸i Kh«ng mÎ, c¸ch ®iÖn tèt 2 K×m tuèt d©y 1 c¸i C¸ch ®iÖn tèt 3 K×m ®iÖn 1 c¸i C¸ch ®iÖn tèt 4 Bót thö ®iÖn 1 c¸i C¸ch ®iÖn tèt ( 500v) 5 Khoan tay 1 c¸i Ho¹t ®éng tèt 6 Mòi khoan 2, 5 2 c¸i Mòi nhän, s¾c. 7 Tua vít (to, nhỏ) 2 c¸i C¸ch ®iÖn tèt 8 Thước 1 c¸i 9 Bót v¹ch dÊu 1 c¸i 10 C«ng t¾c ba cùc 2 c¸i 220V – 3A, ho¹t ®éng tèt 11 CÇu ch× 1 c¸i 220V – 2A (5A), Cßn tèt 12 B¶ng ®iÖn 15  10 2 c¸i Cßn tèt 13 D©y ®iÖn 2 lõi 2m Kh«ng bÞ hë c¸ch ®iÖn 14 VÝt 10 c¸i Cßn tèt 15 Boùng ñeøn 1 bãng Ho¹t ®éng tèt 16 Đui đèn 1 Ho¹t ®éng tèt 17 Giấy ráp 18 B¨ng dÝnh c¸ch ®iÖn 1 cuén Cßn tèt
 10. BƯỚC 1 VẠCH DẤU Vina Chú ý: khoảng cách tương ứng từ thiết bị đến cạnh bảng điện bằng nhau
 11. BƯỚC 2 KHOAN LỖ BẢNG ĐIỆN
 12. BƯỚC 3 Cực tĩnh LẮP THIẾT BỊ CỦA BẢNG ĐIỆN Nhắc lại: các cực nối dây của công tắc
 13. Sơ đồ lắp đặt mạch điện BƯỚC 5 0 A 7 Kiểm tra 6 5 4 3 sản phẩm 2 1
 14. Kiểm tra thông mạch  (Có thể bằng R > 0 Đồng hồ vạn năng) Cã Ýt nhÊt 1 trêng hîp R = 0 - ChËp m¹ch, kiÓm tra l¹i m¹ch ®iÖn R→ trong mäi trêng hîp - KiÓm tra cÇu ch× - KiÓm tra c¸c chç nèi d©y - KiÓm tra tiÕp ®iÓm cña c«ng t¾c
 15. * Chuẩn bị dụng cụ theo nhóm: Kìm cắt dây Kìm tuốt dây Dao nhỏ Tua vít Bút thử điện Khoan tay Bút chì 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Thước kẻ