Bài giảng Công nghệ Lớp 9 - Tiết 25, Bài 10: Thực hành Lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn

Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí

Em hãy quan sát sơ đồ nguyên lí mạch điện sau.

-Cực 1 công tắc 3 cực nối với đèn 1

- Cực 2 công tắc 3 cực nối với đèn 2

- Cực 0 công tắc 3 cực nối với công  tắc 2 cực

Công tắc 2 cực dùng để đóng hoặc ngắt nguồn điện

 

 

ppt 35 trang minhvi99 11/03/2023 180
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Công nghệ Lớp 9 - Tiết 25, Bài 10: Thực hành Lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_cong_nghe_lop_9_tiet_25_bai_10_thuc_hanh_lap_dat_m.ppt

Nội dung text: Bài giảng Công nghệ Lớp 9 - Tiết 25, Bài 10: Thực hành Lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn

 1. Bài mới : Tiết 25 – Bài 10 : Thực hành Lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn • . • . Dùng áp tô mat thay cầu chì và công tác 2 cực
 2. Caùc baïn coù nhaän xeùt gì veà söï hoaït ñoäng cuûa ñeøn?
 3. VẬT LIỆU VÀ THIÊT BỊ
 4. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí Khi caùc coâng taéc ôû vò trí naøo thì ñeøn 1 saùng ? - Khi công tắc 2 cực đóng lại và công tắc 3 cực được bật về vị trí 1 thì đèn 1 sáng. Khi ñoù doøng ñieän chaïy trong maïch nhö theá naøo ? - Dòng điện từ nguồn qua cầu chì qua công tắc 2 cực, qua cực 1 công tắc 3 cực, qua đèn 1 làm mạch kín. Đèn 1 sáng . Đèn 2 không sáng. O A Ñ 1 Ñ2 1 0 2 Khi naøo thì ñeøn 2 saùng ? - Khi bật công tắc 3 cực về vị trí 2 thì dòng điện từ nguồn qua cầu chì qua công tắc 2 cực, qua cực 2 công tắc 3 cực, qua đèn 2 làm mạch kín. Đèn 2 sáng . Đèn 1 không sáng.
 5. Vẽ sơ đồ lắp đặt: O A Ñ2 Ñ1 1 0 2
 6. O A . Đ1 1 2 Áp tô mát 3 công tắc 3 cực Đ2
 7. 1 Dao nhá thî ®iÖn 1 c¸i Kh«ng mÎ, c¸ch ®iÖn tèt 2 K×m tuèt d©y 1 c¸i C¸ch ®iÖn tèt 3 K×m ®iÖn 1 c¸i C¸ch ®iÖn tèt 4 Bót thö ®iÖn 1 c¸i C¸ch ®iÖn tèt ( 500v) 5 Khoan tay 1 c¸i Ho¹t ®éng tèt 6 Mòi khoan 2, 5 2 c¸i Mòi nhän, s¾c. 7 Tua vít (to, nhỏ) 2 c¸i C¸ch ®iÖn tèt 8 Thước 1 c¸i 9 Bót v¹ch dÊu 1 c¸i 10 C«ng t¾c ba cùc 1 c¸i 220V – 3A, ho¹t ®éng tèt 11 Công tắc hai cực 1 c¸i 220V – 3A, ho¹t ®éng tèt 12 CÇu ch× 1 c¸i 220V – 2A (5A), Cßn tèt 13 B¶ng ®iÖn 15  10 1 c¸i Cßn tèt 14 D©y ®iÖn 2 lõi 2m Kh«ng bÞ hë c¸ch ®iÖn 15 VÝt 10 c¸i Cßn tèt 16 Boùng ñeøn 2 bãng Ho¹t ®éng tèt 17 Đui đèn 2 Ho¹t ®éng tèt 18 Giấy ráp 19 B¨ng dÝnh c¸ch ®iÖn 1 cuén Cßn tèt
 8. BƯỚC 1 Nếu là bảng điện gỗ thì vạch dấu để khoan lỗ . (mạch điện có Áp tô mát , công VẠCH DẤU : Tắc 3 cực , ổ cắm đôi ). lỗ B¾t vÝt lỗ Luån d©y Em ghi nhanh công việc Cụ thể từng bước làm vào ( ) : - Vạch dấu lỗ bắt , lỗ luồn .
 9. BƯỚC 3 : Lắp TBĐ của BĐ Mặt trước Mặt sau Công tắc ba cực
 10. BƯỚC 4 : Nối dây mạch điện O A - Nối dây
 11. BƯỚC 4 : Kiểm tra . O A
 12. Chèn Vi đi ô thực hành 1 công tắc 3 cực , 2 đèn . Câu hỏi : Nếu đóng các công tắc ,mà đèn không sáng hoặc sáng chập chờn .Thì ta phải làm thế nào ?
 13. III. Củng cố bài : Câu hỏi 1 : Em cho biết ý kiến về việc dùng một công tắc ba cực điều khiển hai đèn ? Trả lời : Tiện lợi là dùng chuyển đổi thắp sáng luân phiên hai đèn , hoặc độ sáng của hai đèn khác nhau .Ta dùng ApTomat điều khiển chung bảng điện thay cầu chì và c«ng t¾c 2 cùc .
 14. Hướng dẫn học ở nhà : Về học : 1. Thực hành lắp đặt mạch điện bài học ở nhà .