Bài kiểm tra giữa học kì 2 Toán Lớp 4 (Có đáp án)

Câu 6: Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng :
6.1. Số thích hợp  viết vào chỗ chấm để  45m2 6cm2 = ........... cm2 là: 
        A. 456 B. 4506 C. 456 000      D. 450 006
6.2  Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 3giờ 15 phút = …………phút là:
  a. 315phút b.  195 phút c.    75 phút d.  180 phút
Câu 7: Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng :
7.1 Số thích hợp điền vào chỗ chấm để  3km 15 m  = …………m là:
        a. 315 m b. 3150 km c. 3015 km d. 30150 km
7.2  Số thích hợp điền vào chỗ chấm để  3 tấn 5kg = …… kg là:
  a. 3505 kg b.  3500 kg c.    305 kg d.  35 0kg 
doc 5 trang minhvi99 04/03/2023 7260
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra giữa học kì 2 Toán Lớp 4 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docbai_kiem_tra_giua_hoc_ki_2_toan_lop_4_co_dap_an.doc

Nội dung text: Bài kiểm tra giữa học kì 2 Toán Lớp 4 (Có đáp án)

  1. PHÒNG GD&ĐT BÀI KIỂM TRA GIUA HỌC KỲ II TRƯỜNG TH NĂM HỌC 2017 - 2018 Môn: Toán (Thời gian làm bài: 40 phút) Họ và tên: Lớp: Ngày thi : Điểm Nhận xét của giáo viên Câu 1: Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng : (1điểm ) 1.1 Giá trị của chữ số 6 trong số 386572 A. 6 B. 60 C. 600 D. 6000 1.2 Phân số nào dưới đây lớn hơn hơn 1 ? 3 8 A. B. C. D. 5 14 Câu 2: Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng : (1điểm ) Phân số lớn nhất trong các phân số 3 ; 7 ; 3 ; 4 là : 2.1 4 7 2 3 4 7 3 3 A. B. C. D. 3 7 2 4 Số thích hợp điền vào chỗ chấm trong các phân số: 56 = là : 2.2 32 16 A. 24 B.2 6 C. 28 D. 22 Câu 3: Tính (1điểm ) 7 4 4 5 a) + = b) = 15 5 5 8 2 3 1 2 c ) = .d) : = 3 8 2 5 Câu 4: Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng : (1điểm ) Giá trị của biểu thức: 2010 : 15 + 138 56 là: a. 272 b.7862 c.15232 d.359 Câu 5: Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng : (1điểm ) Kết quả của biểu thức : 75 + (152 x 5 ) – 30 : 2 là : a. 126 b. 26 c. 820 d. 206
  2. ĐÁP ÁN Câu 1.1 1.2 2.1 2.2 4 5 6.1 6.2 7.1 7.2 Ý đúng D C A B B A D B C A Câu 3: Tính (1điểm ) 7 4 7 4 5 a) + = + b) = 15 5 15 5 8 2 3 1 2 c ) = d) : = 3 8 2 5 Câu 8: Tìm x: (1điểm ) 3 5 x + x 2 4 3 x + x = x = x = Câu 9: Đặt tính rối tính : (1điểm ) a/ 46577 + 3524 b/1967 - 978 c/ 678 x 67 c/ 19548 : 54 46577 1967 678 19548 54 + 3524 - 978 x 67 334 362 50101 0989 4746 108 0468 00 9426